PopUp

Black-necked grebe (Podiceps nigricollis)
Black-necked grebe (Podiceps nigricollis)
Cattle egret  (Bubulcus ibis)
Cattle egret  (Bubulcus ibis)
Coipu (Myocastor coypus)
Coipu (Myocastor coypus)
Crested lark (Galerida cristata)
Crested lark (Galerida cristata)
Eurasian nuthatch (Sitta europaea)
Eurasian nuthatch (Sitta europaea)
Eurasian scops owl (Otus scops)
Eurasian scops owl (Otus scops)
European golden plover (Pluvialis apricaria)
European golden plover (Pluvialis apricaria)
European grass snake (Natrix natrix)
European grass snake (Natrix natrix)
European grass snake (Natrix natrix)
European grass snake (Natrix natrix)
European rabbit (Oryctolagus cuniculus)
European rabbit (Oryctolagus cuniculus)
European ratsnake (Zamenis situla)
European ratsnake (Zamenis situla)
Freshwater blenny (Salaria fluviatilis)
Freshwater blenny (Salaria fluviatilis)
Freshwater crab (Potamon fluviatile)
Freshwater crab (Potamon fluviatile)
Goldblotch grouper (Epinephelus costae)
Goldblotch grouper (Epinephelus costae)
Greater weever (Trachinus draco)
Greater weever (Trachinus draco)
Grey plover (Pluvialis squatarola)
Grey plover (Pluvialis squatarola)
House mouse (Mus musculus)
House mouse (Mus musculus)
Italian wall lizard (Podarcis siculus)
Italian wall lizard (Podarcis siculus)
Least weasel (Mustela nivalis)
Least weasel (Mustela nivalis)
Mediterranean moray (Murena helena)
Mediterranean moray (Murena helena)
Sardinian warbler (Sylvia melanocephala)
Sardinian warbler (Sylvia melanocephala)
Sicilian long-tailed tit (Aegithalos caudatus siculus)
Sicilian long-tailed tit (Aegithalos caudatus siculus)
Sicilian rock partridge (Alectoris graeca whitakeri)
Sicilian rock partridge (Alectoris graeca whitakeri)
Sicilian wall lizard (Podaris waglerianus)
Sicilian wall lizard (Podaris waglerianus)
Stonechat (Saxicola torquatus)
Stonechat (Saxicola torquatus)
Western swamphen (Porphyrio porphyrio)
Western swamphen (Porphyrio porphyrio)